McDonald's Cup
McDonalds Cup

Ako sa ZÚČASTNIŤ

Do najväčšieho žiackeho futbalového turnaja McDonald’s Cup sa môžu zapojiť dievčatá a chlapci z 1. stupňa základných škôl podľa nastavených propozícií k danému ročníku. Deti do každého ročníka prihlasujú učitelia, ktorí zodpovedajú za registráciu družstva na týchto webových stránkach a vytvorenie profilu každého detského futbalového tímu.

Za jednu triedu je možné zostaviť aj dve družstvá alebo dokonca aj viac družstiev. Víťazná trieda/ škola postupuje cez kvalifikačné a regionálne kolá do obvodného alebo priamo do okresného kola. Víťazi okresných kôl sa stretávajú v krajských kolách.

Vyvrcholením príslušného ročníka McDonald‘s Cupu býva Finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald‘s Cup, kde sa rozhoduje o absolútnom víťazovi turnaja každý rok.

1. Zostavte školské družstvo

Zostavte tím žiakov a žiačok od 6 do 11 rokov. Motivujte deti športovať.

2. Zaregistrujte svoju školu na webe

Založte ihneď po vyhlásení turnaja profil svojho tímu. Je to jednoduché a zvládnete to za pár minút.

3. Hrajte a športujte!

Poctivo s vašimi družstvami trénujte, užívajte si hru a prebojujte sa až do finále! Veľa gólov a veľa šťastia!


Organizačný štáb

Celý priebeh turnaja je v réžii organizačného štábu McDonald‘s Cupu, ktorý plánuje harmonogram príslušného ročníka, definuje pravidlá, informuje organizátorov súťaže v okresoch a krajoch. Vydáva aktualizované metodické pokyny pre okresných a krajských garantov turnaja. Zabezpečuje marketingovú a mediálnu podporu turnaja, distribúciu pravidiel a spolu s firmami HAVI Logistics s.r.o. a rozposiela ceny. Materiálne zabezpečuje sprievodné akcie pri krajských finále a celoslovenskom finále. Prideľuje krajským a okresným štábom finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže. Je rovnako konečným odvolacím orgánom súťaže v prípade protestu, pripomienok a námetov v organizácii a riadení súťaže v priebehu celého školského roka. Všetky informácie sú zverejnená na stránke turnaja www.mcdonaldscup.sk.

Krajské štáby

Koordinujú organizáciu turnaja vo svojom kraji a krajské finále súťaže. K tomu účelne využívajú finančné prostriedky pridelené organizačným štábom súťaže. Rovnako informujú organizačný štáb o zmenách u okresných garantov a navrhujú prípadné zmeny v organizácii turnaja vo svojom kraji podľa aktuálnych podmienok.

Okresní organizátori

Koordinujú činnosť na školách príslušného okresu, stanovia počet a postupový kľúč obvodných finále a organizujú obvodné finále. Ťažisko činnosti a koordinácie súťaže je na krajských koordinátoroch a organizátoroch obvodných kôl.

Školský garant turnaja

Školský garant turnaja (učiteľ, tréner, rodič a pod) je v kontakte s okresným štábom a organizuje turnaj na škole, poprípade vo svojom okrsku. Prihlasuje družstvá do okrskových (okresných) kôl. Riaditeľ podpisom súpisky potvrdzuje, že sa jedná o žiakov príslušnej školy. Prihlášku do turnaja nájdete na www.mcdonaldscup.sk - online prihlásenie odstraňuje papierovanie a ďalšou výhodou je automatická registrácia / prihlásenie do turnaja. Súpisku predkladá vedúci tímu pri prezencii riaditeľovi príslušného kola na základe informácií z propozícií. Ak súpiska nemá predpísané náležitosti, má usporiadateľ právo štart družstva odmietnuť.

Organizačná štruktúra turnaja

McDonald‘s Cup je postupový turnaj školských družstiev. Tie odohrávajú ako prvé školské kolá vo vlastnej réžii a môžu ich hrať aj dlhodobejšie v prípade viacerých družstiev, z ktorých napokon vyberú to najlepšie družstvo. Družstvo v hracom kole má 4 chlapcov a 1 dievča, pričom účasť vždy jedného dievčaťa v tíme je povinná. Víťazný tím postupuje do obvodného alebo priamo do okresného kola. Víťazi okresov sa stretnú v krajskom kole a vyvrcholením príslušného ročníka McDonald‘s Cupu je Finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald‘s Cup.

Kód kraja

Okresy

, {{okres.nazev}}