Prejsť na obsah

Ochrana Osobných Údajov

Aktualizované 25.10.2022

Spoločnosť McDonald’s („McDonald’s“) má to potešenie predstaviť všetkým svojim zákazníkom svoju politiku na ochranu osobných údajov, ktorá sa týka všetkých on-line aktivít. Uisťujeme vás, že McDonald’s vynaloží všetko svoje úsilie na ochranu základných práv a slobôd návštevníkov tejto webovej stránky.

Typy údajov, ktoré zbierame a na čo ich používame

Základným predpokladom na to, aby si McDonald’s zaznamenával osobné údaje (ako napr. prvé mená a priezviská, poštové a e-mailové adresy) je udelenie súhlasu dotknutej osoby. Iný ako dotknutá osoba môže poskytnúť do informačného systému osobné údaje o dotknutej osobe len s jej súhlasom. Za pravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Vaše osobné údaje McDonald’s napomáhajú reagovať na vaše požiadavky týkajúce sa informácií o našom pláne priameho predaja na internete, t.j. virtuálneho nakupovania. Týmto spôsobom sa tiež dozvieme, aká je vaša odozva na naše webové stránky a produkty, alebo vás môžeme zaradiť do niektorej z našich darčekových akcií.

Poskytovanie osobných údajov iným stranám

McDonald’s poskytne osobné údaje za predpokladu udelenia súhlasu s prenosom osobných údajov len v rámci McDonald’s Family. McDonald’s Family zahŕňa spoločnosť McDonald’s, našich franchisistov, naše reštaurácie a pridružených členov. S vaším súhlasom vám príležitostne zašleme marketingové materiály ako napr. kupóny na zľavu, informácie o nových produktoch, atď. Ak si neželáte, aby sme vám takéto materiály zasielali, budeme vaše rozhodnutie rešpektovať.

McDonald’s je oprávnená do svojej činnosti zapojiť aj iné spoločnosti, aby vykonávali celý rad úloh, ako napr. vybavovanie objednávok, asistovanie pri uvádzaní produktov, poskytovanie technických služieb na našich webových stránkach, atď. Tieto spoločnosti budú mať prístup k potrebným osobným údajom, aby zadané úlohy mohli úspešne splniť za predpokladu, že takýto súhlas s prenosom osobných údajov udelíte. Spoločnosti oprávnené plniť niektoré úlohy McDonald’s môžu osobné údaje užívať iba za účelom vykonania takejto úlohy a nesmú ich použiť na žiaden iný účel.

Príležitostne vám budeme za predpokladu udelenia Vášho súhlasu zasielať marketingové informácie v mene jedného z našich obchodných partnerov o výrobkoch alebo službách, ktoré ponúkajú, a ktoré by vás mohli zaujímať. Na našich webových stránkach vám položíme otázku, či si želáte, aby sme vám takýto marketingový materiál od obchodných partnerov McDonald’s zasielali. Ak s tým budete súhlasiť, McDonald’s i tak neposkytne týmto obchodným partnerom vaše osobné údaje, ale radšej vám materiály zašleme sami poštou alebo e-mailom v mene svojich partnerov.

McDonald’s je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a v prípade, že takýto predpis prikáže poskytnúť osobné údaje, je McDonald’s povinný tak urobiť.

Všetky údaje získané od súťažiacich sú považované za ich osobné a vzťahuje sa na nich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ súťaže sa zaväzuje, že údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou zverejnenia mien výhercov.

Naša politika na ochranu osobných údajov detí

McDonald’s je veľmi citlivý na otázky súkromia. Sme hrdí na našu dlhoročnú vernosť zákazníkom. Opatrní sme zvlášť pri komunikácii s našimi najcennejšími zákazníkmi – deťmi a rodinami.

Na našich webových stránkach ponúkame množstvo zaujímavostí, akými sú hry a súťaže, pri ktorých nie je potrebné žiadať od detí ich osobné údaje. Od detí vo veku do 15 rokov nebudeme bez súhlasu jeho zákonného zástupcu požadovať osobné údaje, akými sú napr. poštová adresa alebo telefónne číslo. McDonald’s nepodmieni účasť dieťaťa na akejkoľvek on-line aktivite tým, že poskytne viac osobných údajov, ako je potrebné pre účasť na danej aktivite.

S osobnými údajmi zozbieranými od detí pracuje výhradne McDonald’s alebo tí, ktorí poskytujú technické či iné služby spoločnosti McDonald’s, ako napr. vylepšenie našich webových stránok, splnenie požiadaviek.

Apelujeme na rodičov, aby pravidelne sledovali a dozerali na on-line aktivity svojich detí.

Prístup

Máte pod kontrolou všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli on-line. Ak by ste chceli tieto osobné údaje kedykoľvek opraviť, alebo by ste radi zmenili svoje rozhodnutie ohľadne materiálov, ktoré vám (ne)zasielame v mene našich obchodných partnerov, dajte nám vedieť na našej e-mailovej alebo poštovej adrese, ktoré uvádzame ďalej v texte. V prípade, že si želáte skontrolovať ktorýkoľvek z osobných údajov, ktorý o vás alebo vašom dieťati vedieme, alebo ak chcete, aby sme vymazali niektorý z údajov, či prestali používať určitý údaj, zašlite nám tento formulár.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od společnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

Universal Analytics
Tieto stránky využívajú službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Universal Analytics používa súbory „cookies“. Sú to textové súbory ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené.

Detailné informácie o Universal Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html.

Ak chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky http://www.mcdonaldscup.sk využívajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú dôležité pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zaistiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k jednoduchšiemu prezeraniu stránok používateľom).

Tieto stránky používajú jednak dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené v zariadení užívateľa len počas trvania relácie, a jednak trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa v závislosti od nastavenej doby existencie konkrétneho súboru cookie.

Universal Analytics – analytické účely

Universal Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácie využívajú. Môže používať sadu súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje o jednotlivých návštevníkoch.

Okrem vytvárania prehľadov štatistiky využitia webových stránok je možné Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (např. Vyhľadávanie Google) a na webe.

Nastavenie (odstránenie) cookies

Cookies sú vo väčšine prehliadačov v pôvodnom nastavení povolené. Ak nechce užívateľ cookies používať, alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si túto funkciu vo svojom internetovom prehliadači nastaviť. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v nápovede vo vašom prehliadači. Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nefunkčnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach http://www.mcdonaldscup.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Iné webové stránky McDonald’s

Všetky webové stránky McDonald’s, ktoré spoločnosť McDonald’s spravuje, budú dodržiavať politiku na ochranu osobných údajov. Politika niektorých stránok McDonald’s sa však kvôli miestnym zvyklostiam alebo zákonom, alebo špecifikám danej stránky môže líšiť. Vo všetkých prípadoch sa však stránky spravované spoločnosťou McDonald’s budú držať záväzkov, ktoré máme voči svojim zákazníkom, a ktoré sú stanovené touto politikou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

Webové stránky franchisistov

Veľa reštaurácií McDonald’s vlastnia a prevádzkujú franchisisti. Sú to nezávislí podnikatelia, z ktorých niektorí prevádzkujú aj webové stránky. Vo väčšine prípadov sa franchisisti riadia touto politikou. Napriek tomu vás žiadame, aby ste si preverili politiku na ochranu osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Zmeny v našej Politike na ochranu osobných údajov

Z času na čas sa zmena tejto politiky na ochranu osobných údajov môže stať pre McDonald’s nevyhnutnosťou, a tak vám navrhujeme, aby ste si ju tu pravidelne kontrolovali. Buďte však bez obáv; žiadna zo zmien sa nebude retrospektívne vzťahovať na údaje zozbierané pred uskutočnením tejto zmeny v politike, tak ako sa nezmení ani spôsob, akým budeme zaobchádzať s údajmi získanými pred uskutočnenou zmenou.

Správanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS 3.

Odporúčané rozšírenie prehliadača

Vo formáte PDF ponúkame niektoré dokumenty a dopĺňajúce informácie, ktoré sú príliš rozsiahle a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo k dispozícii na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

Časť dokumentov je zverejnená v niektorom z formátov aplikácií Microsoft Office. Pre všetky tieto formáty je na stránkach spoločnosti Microsoft k dispozíciiprehliadač, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať do Vášho počítača; prípadne si môžete zadarmo stiahnuť kancelársky balík Open Office.

Kde nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne našej Politiky na ochranu osobných údajov na internete, prosím kontaktujte nás na adrese:

McDonald’s Slovakia spol. s.r.o.
MarketingEinsteinova 33, 851 01 BratislavaTel.: +421 2 5441 8590Fax: +421 2 5441 8591E-mail: otazky@sk.mcd.comIČO: 31 392 229Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8686/B 

Sleduj atmosféru turnaja na Instagrame